Usługi audytorskie

obejmuje badanie pod kątem legalności, rzetelności, racjonalności oraz przestrzegania procedur określonych regulacjami prawnymi dot. finansów publicznych (także kontrola 5% wydatków). Usługę taką w szczególności polecamy organom założycielskim lub nadzorującym szkoły, szpitale, przedsiębiorstwa państwowe i spółki publiczne. Dzięki temu badaniu organ nadrzędny uzyskuje niezależną, obiektywną ocenę funkcjonowania podległego podmiotu. Celem badania jest nie tylko wykrycie przez biegłego rewidenta ewentualnych uchybień, ale również wystosowanie zaleceń mających na celu usunięcie nieprawidłowości i zapobieżenie im w przyszłości.

wykonywane jest stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z Krajowymi standardami rewizji finansowej. Celem badania jest przekazanie klientom informacji o prawidłowości i rzetelności ich ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego, sposobie usunięcia ewentualnych uchybień, rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej firmy, ryzykach związanych z przebiegiem operacji gospodarczych wraz ze wskazaniem sposobu ich usunięcia lub ograniczenia. Jednostkom niezobligowanym do badania sprawozdania finansowego, oferujemy przegląd ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Przegląd taki jest mniej sformalizowany niż badanie, a jego celem jest stwierdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia przez jednostkę księgowości i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Oferent zapewnia możliwość konsultowania z biegłym rewidentem bieżących spraw finansowo-księgowych w czasie obowiązywania zawartej umowy o badanie sprawozdania. To w szczególności uatrakcyjnia umowy wieloletnie, gdyż zapewnia naszym klientom stały kontakt z biegłym rewidentem i dostęp do jego fachowej wiedzy. Zainteresowanych badaniem sprawozdania finansowego lub przeglądem ksiąg rachunkowych informujemy, iż dla sformułowania szczegółowej propozycji (oszacowania pracochłonności badania i ustalenia ceny usługi), niezbędnie jest uzyskanie przez Biuro następujących danych ekonomicznych jednostki za rok poprzedzający rok badany: średnioroczne zatrudnienie, suma bilansowa, przychody ogółem. Obowiązująca biegłych rewidentów od 2005 roku Uchwała Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2005 roku nakłada obowiązek ustalania ceny za badanie sprawozdania finansowego przy zastosowaniu ustalonych przez KIBR minimalnych stawek pracochłonności, w oparciu o powyższe dane ekonomiczne.

obejmuje zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności mechanizmów kontroli i zarządzania projektem, wydatków kwalifikowanych, sprawiedliwości oraz dokumentacji projektu. Audyt przeprowadzany jest stosownie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wytycznych Instytucji zarządzających projektami, ustawy o rachunkowości oraz Krajowych standardów rewizji finansowej.

Doradztwo w procesach połączenia, przekształcenia i podziału spółek

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w procesach: połączenie spółek, podział spółek oraz przekształcenia spółek i jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Pomagamy przy sporządzaniu planów połączenia, przekształcenia i podziału, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych. Nasza usługa obejmuje również doradztwo podatkowe związane z tymi procesami. Doradztwo umożliwia optymalizację przebiegu transformacji jednostek gospodarczych.

 • przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów spółki w tym uchwał, wniosków, oświadczeń,
 • sporządzenie poprawnej umowy powołującej nowy podmiot,
 • współpracę z rekomendowaną kancelarią notarialną,
 • poprowadzenie czynności rejestrowych,
 • współpracę z biegłym rewidentem.

Usługi konsultingowe

 • Doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe
 • Doradztwo w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem księgowości oraz w sprawach podatkowych
 • Analiza przedsiębiorstwa w celu identyfikacji ewentualnych zagrożeń
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych
 • Wszechstronne doradztwo przy przekształceniach własnościowych oraz wyceny aktywów i pasywów
 • Oszacowanie wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

Usługi księgowe

Zespół Usług Księgowych prowadzi księgowość firm działających w różnych formach prawnych, m.in. spółki kapitałowe i osobowe, przedsiębiorstwa prywatne, jednostki samorządowe, fundacje.

Oferta nasza obejmuje:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostek gospodarczych w pełnym zakresie
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości
 • Prowadzenie kadr i płac, rozliczeń z ZUS
 • Nadzór nad księgowością prowadzoną przez klienta oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych

Oprócz prowadzenia rachunkowości, doradzamy naszym klientom w organizacji firmy od początku jej działalności, pomagamy w sformułowaniu polityki rachunkowości, konstrukcji rachunku kosztów, zakładowego planu kont i dokumentacji organizacyjnej.