biuro FIN-EKSPERT

Nasze Biuro posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, potwierdzone wpisem na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr KIBR 347. Wpisu tego dokonano 19 kwietnia 1995 r., jednakże już wcześniej Spółka była uprawniona do przeprowadzania audytów na podstawie ówczesnych przepisów.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod nr KRS 0000059713. Spółka „FIN-EKSPERT” posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością.

Wykonawcami naszych usług są biegli rewidenci i eksperci zamieszkujący w wielu miejscowościach Pomorza Środkowego oraz posiadający doświadczenie w różnorodnych dziedzinach gospodarki (np. rolnictwo, leśnictwo, energetyka, budownictwo, szkolnictwo, służba zdrowia, transport, spółdzielczość mieszkaniowa, produkcja, handel, usługi).

Współpraca z biegłymi rewidentami opiera się gółwnie na umowach cywilnoprawnych. Spółka „FIN-EKSPERT” współpracuje obecnie z 30 biegłymi rewidentami oraz z kilkunastoma ekspertami różnych dziedzin np. ekonomii, zarządzania, prawa, wyceny.